Játékszabályzat

Légy Te is profi ecetkóstoló! kérdőíves nyereményjáték – Játékszabályzat

 1. A Játék szervezője

A www.borecet.hu weboldalon szervezett nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Borecet Kft. (székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr, Tarcali utca 22., a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott FatFox Creative Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Gémeskút utca 1., a továbbiakban: Lebonyolító) látja el. 

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A Szervező által szervezett Játékban

 1. a) az a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik és
 2. b) aki a Játék időtartama alatt borecet.hu weboldalon minimum 15.000 Ft értékben saját nevében vásárol, és
 3. c) aki a Játék időtartama alatt kitölti a www.borecet.hu weboldalon található kérdőívet (link: https://borecet.hu/ecet-teszt/), és
 4. d) a kérdőív kitöltése után vezetékneve, keresztneve és e-mail címe megadásával a Játékra regisztrál és akként nyilatkozik, hogy elfogadja a Játékszabályzat feltételeit és annak részeként az Adatkezelési tájékoztatót.

A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2022. február 16. napján 00 órától 2022. március 31. 24 óráig tart, az ezen időszakban regisztrált és a jelen Játékszabályzatnak megfelelő jelentkezések vesznek részt a Játékban.

 1. A Játék menete

A Szervező az 5. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja azon, a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő játékosok között, akik a Játék 3. pontban meghatározott időtartamában regisztrálnak a Játékra.

A játékosok a Játék időtartama alatt annyiszor regisztrálhatnak, ahány alkalommal legalább 15.000 Ft-ot meghaladó rendelést adnak le a www.borecet.hu weboldalon. Egy vásárlással egyszer lehet részt venni a sorsoláson. Az ezt meghaladó pályázatokat a Szervező a nyeremények sorsolásakor nem veszi figyelembe.
A Játékban való részvételhez a résztvevőnek ki kell töltenie a www.borecet.hu weboldalon található kérdőívet (a továbbiakban: Kérdőív). A Szervező a kérdőívre adott válaszokat anonimizálja, azokat statisztikai célokra használja fel.
A Szervező a nyereményeit a játék teljes időtartama alatt regisztrált Játékosok között sorsolja ki. A Játékos a regisztrációkor a vásárlást igazoló számlát nem küldi meg a Szervezőnek, azonban a nyeremény átvételének feltétele, hogy a pályázathoz a számlát a Szervezőnek beküldje, ezért a Szervező kéri a Játékosokat, hogy a vásárlást igazoló számlát a sorsolásig őrizze meg.

A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket. A Szervező a hibás vagy érvénytelen regisztrációért (pl. érvénytelen e-mail cím megadása, kérdőív kitöltése nélküli regisztráció) valamint a játékos érdekkörében felmerülő egyéb hibákért (pl. a távközlési rendszer hibáiért) felelősségét kizárja. Amennyiben a nyertesnek kisorsolt játékos a vásárlást igazoló számlát igazolni nem tudja, a regisztrációja érvénytelennek minősül és a nyeremény átvételére nem jogosult. Ebben az esetben pótnyertes lép életbe.

 1. A nyeremények

A Játék időtartama alatt a 3 (azaz három) db, egyenként 36.000  forint értékű Borecet ajándékcsomagot sorsol ki.

Az ajándékcsomag tartalma:

 • Topáz almaecet, 500ml

 • Szűretlen almaecet 1 havi csomag, 4 x 175ml

 • Tárkonyos fűszerecet, 200ml

 • Málna balzsamecet, 500ml

 • Gránátalma balzsamecet, 500ml

 • Áfonya-ibolya balzsamecet, 500ml

 • Acetum Aurum Aszú balzsamecet, 500ml

 • Aszú lekvárkülönlegesség, 160g

 • Nemesecet, aszúszemeken 5 évig érlelt, 40ml

 • Acetánia Múzeum belépő, prémium kóstolói sorral, 2 fő részére. A belépőjegy érvényességi ideje 1 év.

Az ajándékcsomagban található termékek, valamint a múzeumi belépőjegyek készpénzre nem válthatók, hamisításuk, sokszorosításuk szigorúan tilos.

A Szervező kizárólag a hozzá megérkezett és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő regisztrálók között sorsolja a nyereményeket. Egy Játékos a promóció teljes időtartama alatt kizárólag 1 (azaz egy) darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

 1. A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása

Nyeremények sorsolására a játék időtartama alatt minimum 10 érvényes pályázat beérkezése esetén kerül sor. Alacsonyabb részvétel esetén Szervezőnek jogában áll a Játékot érvénytelennek tekinteni. 

A nyeremények sorsolására a Lebonyolító székhelyén kerül sor, 2022. 04. 03.-án 10:00 órakor. A sorsolás „véletlenszám generátor” on-line sorsoló alkalmazás segítségével történik és az adott játékiírásban 3 (azaz 3) Nyertes valamint 2 (azaz Kettő) Pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Szervező a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást követő 5 (azaz öt) munknapon belül.

A nyerteseknek 5 (azaz öt) munkanapon belül szükséges válasz e-mailben megerősíteniük a nyeremény elfogadását, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatok és a vásárlást igazoló számla másolatának megküldésével. Ha az előzőek szerinti együttműködési kötelezettségét a nyertes határidőn belül nem teljesíti, a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyereményeket a Szervező saját költségén futárral juttatja el a nyertesekhez, melyet át nem vétel esetén Szervező nem postáz újra, ilyen esetben a Nyertes kérheti a személyes átvételt, vagy az újbóli  futár költsége Őt terheli. 

 1. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk és a Játék hivatalos játékszabályzata a www.borecet.hu oldalon jelenik meg.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban azt szavatolja, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményeket a feltételeknek megfelelő nyerteseknek elküldi. A Szervező a Játékkal kapcsolatos minden egyéb igénnyel kapcsolatban kizárja felelősségét.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.borecet.hu honlapot és annak aloldalait, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások és meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azzal, hogy erről közleményt köteles megjelentetni a www.borecet.hu honlapon.

A Játékra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. A Játékkal kapcsolatosan felmerülő esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező 2022. április 15. napját követően a Játékkal összefüggésben semmiféle panaszt, igényt, követelést nem fogad el.

9. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:
Borecet Kft. (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, Tarcali utca 22.) mint Szervező és
FatFox Creative Kft. (székhely: 2094, Nagykovácsi, Gémeskút utca 1.), mint Lebonyolító.

Az adatkezelés célja:
A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a nyeremény könyvelése.
A Szervező a kérdőívre adott válaszokat statisztikai célokra, anonimizált formában használja fel.
A hírlevél-küldő szolgáltatásra feliratkozó személyek esetében a feliratkozók e-mail címét a Szervező reklám ajánlatok megküldésére használja fel. A hírlevél-küldő szolgáltatásra történő feliratkozás során a Szervező az e-mail cím megadását követően visszaigazoló e-mailt küld a feliratkozó számára.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):
A játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:
–    a játékosok vezetékneve és keresztneve,
–    játékos e-mail címe;
–    a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei és a játékos által megadott válaszok, beleértve a játékosok részéről esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb adat;
–    azon játékosok e-mail címe, akik a Szervező hírlevél-szolgáltatására feliratkoznak.

Az adatkezelés jogalapja:
A Játékban való részvétellel, a Nyeremények átadásával és a nyilvánosság erről való tájékoztatásával kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél.

A nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

A hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás esetén a feliratkozó önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A hírlevél-küldő szolgáltatásról a https://borecet.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ valamint a megerősítő e-mailben található részletes leírás.

Az adatkezelés időtartama:
A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.


A kérdőívre adott válaszokat a Szervező a nyereményjáték végét követően haladéktalanul anonimizálja.


A hírlevél-küldő szolgáltatásra feliratkozottak esetében a megerősítő e-mailben és a https://borecet.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ találhatóak az irányadók.


A nyeremények átadásának határidejét követően a Szervező valamennyi nem nyertes játékos Játékkal kapcsolatban kezelt további, esetlegesen tudomására jutott személyes adatát törli.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
A játékosok és nyertesek által megadott adatokat tartalmazó adminisztrációs felülethez a Szervezőnek a játék szervezésével kapcsolatos feladataikat ellátó munkavállalói férnek hozzá egyedi jogosultság alapján.

 

A www.borecet.hu weboldalhoz és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. A kérdőív kitöltése előfeltétele a nyereményjátékon való részvételnek, azonban az adott válaszok ismerete nem szükséges ehhez, ezért a sorsoláson résztvevők esetében csak az a tény kerül rögzítésre, hogy a kérdőívet kitöltötték és valamennyi személyes adatuk – a nyertes kivételével – törlésre kerül a nyertesek kisorsolását követően.

 

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékban résztvevő érintett vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság
Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése a Játékban részt vevő érintett hozzájárulásán alapul, vagy a vele kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy a Játékban részt vevő érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Játékban résztvevő érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben a Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben a Játékban résztvevő érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A Játékban résztvevő érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely a jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy a Játékban résztvevő érintett hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. A Játékban résztvevő érintett ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a Játékban résztvevő érintett a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.
Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe.
Ha a Játékban résztvevő érintett igényét elektronikus úton nyújtotta be a Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő érintett másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

A Játékban résztvevő érintett jogainak megsértése esetén a jogszabályban meghatározott feltételekkel az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu


Bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu 

A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

 

Budapest, 2022.02.12.

Borecet Kft.

FatFox Creative Kft.